Obec Tehovec
Obec Tehovec

Projekty

STRATEGICKÝ PLÁN OBCE TEHOVEC (1.24 MB)

Připravované projekty/akce:

1. Změna územního plánu s regulačními prvky; zastupitelstvo schválilo pořízení změny č. 1  (2023). Z důvodu nemoci došlo ke změně architekta a prodloužení termínu realizace

2. Rekonstrukce návestního rybníku a výpustního zařízení - dle stavu hrází byl projekt přepracován jako změna stavby před dokončením. Čekáme na možnost podání dotace.

3. Sběrný dvůr - stavební povolení nabylo právní moci - studie Posouzení ovlivnění odtokových poměrů zde; Situace koordinační, A+B Průvodní a Souhrnně technická zprávaD.1.1 Technická zpráv
Projekt ve stavebním povolení. Podána dotace na Revitalizaci území mezi Pražskou cestou a sběrným dvorem.

4. Modernizace vodárny a zásobování pitnou vodou vyprojektováno. Celková cena projektu je 2,5M CZK, v roce 2023 se předělala elektročást a v současnosti řešíme změnu nátoku do vodojemu pomocí speciálního ventilu.

5. Napojení Tehovce na cyklostezky a pohodlná cesta na kole do Říčan se řeší v rámci Ladova kraje. Na Studii se již pracuje. Potřebné pozemky vypovězeny.

6. Základní škola Lošbates - aktivita Svazku Lošbates, projekt v právoplatném územním rozhodnutí, vyprojektována projektová dokumentace pro stavební povolení. Vláda schválila 19.7. 2021 program na financování .výstavby ZŠ Lošbates. Projekt je součástí tohoto programu. Územní rozhodnutí nabylo právní moci 17.10.2021. Projekt ve stavebním povolení. Probíhá výběrové řízení na generálního dodavatele stavby. Více na http://www.losbates.cz/aktuality/

7. Vodovod a kanalizace U Mototechny; podepsaná smlouva s projektantem; projektant nedoručil souhlasy majitelů pozemků. Opět řešíme nový způsob vedení trasy a novou projektantskou firmu.

8. Podána dotace u Národní sportovní agentury na rekonstrukci hřiště u LDN Na Vojkově (umělý povrch, lajnování, basketbalové koše, atd..) - dotace byla zamítnuta. Čekáme na novou výzvu.

9. Revitalizace prameniště Rokytky, investiční záměr 11/2021 (2.75 MB)

10. Prodej obecní budovy K Mýtu 69. 

11. Dokončení opravy dešťové kanalizace k rybníku a dodláždění návsi před starou hasičárnou bude realizovaná po dokončení projekt hrází rybníka.

12. Realizace stezky do lesa z ulice Na Hrázi (kolem hruškové aleje). Propustek postaven. Cesta vysekána a srovnána. Zatím hliněná. 

13. Úprava dopravního značení v obci (2023/2024), aktualizace pasportizace DZ

14. Nové sportovní a kulturní zázemí pro akce na hřišti na Vojkově, studie a projekt (2023/2024)

16. Projektová dokumentace pro výstavbu nové kuželny a přístavby MŠ Tehovec (2023-2025). Technická studie zde (48.4 MB). Vyhlášení veřejné zakázky na PD vč. UR, SP a autorského dozoru stavby 06-09/2023

17. Kontrola vývozu jímek (2024)

18. Projektová dokumentace na dostavbu chodníku v ulici Hlavní, propojení chodníku U Mototechny s mukařovským chodníkem, vyvýšená křižovatka TehoveckáxK Mýtu, chodníček k přechodu pro chodce v před křižovatkou K Nemocnici x K Mýtu (projektové práce 06-12/2023)

 

Realizované projekty/akce  v roce 2023

1. Studie na výstavbu nové kuželny a přístavby mateřské školy Tehovec

2. Pronájem Hostince Na Návsi

3. Sběrný dvůr - stavební povolení nabylo právní moci, realizovaná přípojka NN

4. Oslava výročí 650 let Tehovce 9.-10.6.2023, program zde (1.13 MB)

5. Nákup nového sekacího traktůrku John Deer 156R

6. Stojan na májku (zajišťoval Miloš Nečas)

7. Oprava povrchu mezi chodníky v ul. Bulánka

8. Odstranění náletů a úprava prostranství na hřišti na Vojkově kolem Rokytky

9. Koncert skupiny ArenaUkliďme Česko, Den matek, Disko párty s DJ Z
Pálení čarodějnic, Hasičský ples a karneval pořádalo SDH Tehovec, Oslava 650 let Tehovce, Večery s Kamilem Alferim o historii obce, Svatomartinský lampionový průvod, Divadlo Dnes čteme z Ezopa, Vítání občánků, zahájení aktivit pro maminky dětí mladších než 3 roky s Markétou Chytráčkovou, Rozsvícení vánočního stromu s hudebním vystoupením, Okenní adventní kalendář 1.12.-24.12.

10. Realizace dopravního značení v ulici K Nemocnici

11. Oprava povrchu v ulici Moravská

12. Rodinná doprava Tehovec - Říčany a zapojené obce CITYA, více info ZDE

13. Modernizace vodárny a zásobování pitnou vodou nová elelktročást.

14. Nový vstup do sálu v budově MFD

15. Přechod pro chodce Na Návsi

16. Oprava domečku u studny na návsi 

17. Dosadba a nová výsadba rostlin na návsi

18. Nový povrch ulice Hlavní/Bulánka realizoval Středočeský kraj. 

19. Oprava chodníku Bulánka.

 

Realizované projekty/akce v roce 2022

1. Odpady - od 1.1.2022 spuštění Door To Door systému (odvážení směsného odpadu, bio odpadu, plastu a papíru od domácností)

2. Otevření prodejny smíšeného zboží  K Mýtu 69.

3. Schválena dotace propojení dešťové kanalizace horní a dolní části obce ze Středočeského kraje. 

SČK

4. Rekonstrukce oplocení ČOV Tehovec.

5. Nové oplocení kolem obecní budovy K Mýtu 69.

6. Instalace zastínění a nového posezení na dětském hřišti u LDN Vojkov.  Nákup nového hracího prvku pro dětské hřiště LDN Vojkov, oprava houpacího prvku dětského hřiště Na Návsi.

7. Instalace nových košů na drobný odpad v obci a výměna odpadkových košů na zastávkách PID.

8. Oprava ulice Za Hospodou.

9. Úklid obce ve spolupráci s Ladovým krajem - Ukliďme Česko 2022.

10. Rozvoz nádob 240l na papír a plast k jednotlivým domácnostem.

11. Zlepšení dopravní obslužnosti. Prodloužení linky 385 do Tehovce. Spolupráce se CITYA.

12. Realizace bezpečné stezky mezi Tehovcem a Mukařovem.

13. Instalace česlí na ČOV.

14. Oprava mostku v ulici Hugo Heřmana.

15.  Výstavba chodníku v ulici U Mototechny a v ulici K Nemocnici spolulfinancováno ze SFDI

sfdi

16. Spádovost pro 2023/2024 ZŠ Stříbrná Skalice

17. Výsadba trvalkového záhonu na návsi

Realizované projekty/akce  v roce 2021

1. Přechod na vlastní provozování kanlaizačního řadu a přechod na provozování vodovodního řadu k ITV, více informací v záložce "vodovod a kanalizace" . Nákup nového SW pro vedení databáze a fakturaci.

2. Nové oplocení hřiště na Vojkově. Zbroušení a natření hracích prvků na dětském hřišti.

3. Čistý Ladův Kraj 2021

4. Rekonstrukce čerpací stanice odpadních vod v ul. Na Hrázi a v ul. Východní  4/2021

5. Generální úklid ČOV u Chirany 06/2021

6. Rekonstrukce vstupní kanceláře OÚ (05/2021)

7. Distribuce BIO nádob 240l do domácností (0/1-06/2021)

8. Čištění vodojemu, přechod na gravitační zásobování pitnou vodou. Napuštění vodojemu a přechod zpět na zásobování čerpadly (05-07/2021).

9. Oprava místních komunikací metodou TURBO (oprava děr)

10. Spádovost pro základní školství vč. zajištění dopravy pro šk.r. 2021/2022.

11. Umístění Z-boxu v Tehovci (09/2021).

12. Umístění retardérů v ulici Tehovecká (09/2021).

13. Posezení s harmonikou pro přátele muziky (09/2021).

14. Výsadba alejí v katastru obce (11/2021)

15. Propojení dešťové kanalizace horní části obce s rybníkem - zkolaudováno (10/2021) - Tento projekt byl realizován s finančním přispěním Středočeského kraje.SČK

16. Rekonstrukce návestního rybníku a výpustního zařízení - zatím pouze odbahněno a zprovozněno vypouštění - zkolaudováno (10/2021)

17. Zprovoznění původně používané linky ČOV (první linka)  (09/2021)

18. Zprovoznění platební platformy na poplatky po 1.1.2022 (11/2022)

19. Rekonstrukce interiéru obecní budovy K Mýtu 69 (08-12/2021) a propachtování prostor

20. Nový vánoční betlém, postavičky vyrobil Evžen Hájek

Realizované projekty v roce 2020

1. Územní plán - aktivita zahájena v roce 2016, územní plán nabyl účinnosti 13.3.2020

2. Sběrné místo v areálu ZEA na odpady - spuštění 4/2020

3. Umístění kontejneru na elektroodpady - sběrné místo Za Hospodou od 20.3.2020

4. Oprava nájezdu do areálu AZ Ploty, Stavmat stavebniny a JVS Jeřáby - 07/2020

5. Pořízení bio popelnic do domácností a velkoobjemových kontejnerů pro sběrné místo
     Separace BRKO Tehovec (570.33 kB)

Separace BRKO Tehovec - plakát A3.pdf (437.53 kB)

6. Přechod na vlastní provozování kanlaizačního řadu a přechod na provozování vodovodního řadu k ITV, více informací v záložce "vodovod a kanalizace"

7. Oprava linky č. 2 ČOV a její vybavení pro zprovoznění; rekonstrukce přečerpávací stanice)

Realizované projekty/akce v roce 2019

1. Dokončení tříleté rekonstrukce obecní návsi (2017,2018,2019) - tato etapa projektu byla realizována za finančního přispění Ministerstva pro místní rozvoj

mmr

2. Oprava části místních komunikací Na Hrázi, K Mýtu, Svažitá.

3.  Rekonstrukce webových stránek obce

4.  Výsadba aleje Tehovec - Mukařov

5. Instalace venkovních posilovacích strojů na hřišti Vojkov

6. Rekonstrukce budovy vodárny

7. Rekonstrukce čerpací stanice odpadních vod v ul. Hlavní

Realizované projekty v roce 2018

1. Rekonstrukce části návsi (tříletý projekt)

2. Změna v odpadovém hospodářství (sběrná místa s 1100l kontejnery)

3. Projekt čteme dětem ve spolupráci s MŠ

4. Zapojení do projektu Ukliďme Česko (od roku 2018 každý rok na jaře)

5. Instalace nových vchodových dveří, rekonstrukce podlah a malování v budově OÚ

6. Implementace Zákona na ochranu osobních údajů

7. Rekonstrukce vpusti DK pod rybníkem

Realizované projekty v roce 2017

1. Rekonstrukce části návsi (tříletý projekt) - Tento projekt byl realizován s finančním přispěním Středočeského kraje

SČK

2. Výsadba aleje do lesa

3. Instalace kamerového systému v obci

4. Kontrola stavu dešťové kanalizace v úseku od rybníka do ulice Hlavní směr Mukařov

5. Nákup vozidla pro výjezdovou jednotku DA LZ1 Peugeot

Realizované projekty v roce 2016

1. Archivace dokumentů 20 let zpětně, elektronizace agendy 

Realizované projekty v roce 2015

1. Zateplení budovy obecního úřadu a výměna tepelného zdroje

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6
1
7 8
1
9
1
10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20
1
21 22
2
23
1
24
25 26 27 28 29 30 31

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas změnil název na    MUNIPOLISMobilní rozhlas - Munipolis

 

Odběr novinek

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Platební portál

Platební portál SČK

Platební portál je možné využít pro platby stočného, poplatky za psy, poplatky za odpady a ostatní poplatky obci Tehovec. Stačí jen kliknout na ikonku, vybrat druh poplatku a vyplnit náležitosti k platbě.

Mapový portál

Mapotip

Součástí mapového portálu obce je pasportizace místních komunikací, veřejného osvětlení, vedení vodovodu a kanalizace.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6
1
7 8
1
9
1
10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20
1
21 22
2
23
1
24
25 26 27 28 29 30 31
Les

650obyvatel

13731. písemná zmínka

kuželna

multifunkční dům

SDH

O naší obci

Středočeská obec Tehovec leží v nadmořské výšce 450 m n. m a nachází se asi 10 km východně od Prahy, při hlavní silnici u města Říčany směrem na Kutnou Horu. Žije zde přibližně 650 trvale hlášených obyvatel. V katastru obce pramení potok Rokytka, pravostranný přítok Vltavy.

Součástí obce je osada Vojkov s léčebnou pro dlouhodobě nemocné – LDN Vojkov. V Tehovci jsou aktivní spolky - Sdružení dobrovolných hasičů a Kuželkáři pod záštitou TJ Sokol Tehovec. Výraznou dominantou návsi kromě rybníčka je také ve stínu lip stojící zvonička z roku 1866 a litinový krucifix na zděném podstavci, opodál v centru návsi ještě pomník padlým v 1. a 2. světové válce.