Obec Tehovec
Obec Tehovec

Historie

První zmínka o obci Tehovec pochází ze 14. století, když 11. –20. srpna 1373 soudní konsistoř v Praze projednávala spor kněze z Říčan, jistého Odolena z Chodova, který byl ve při s Matějem z Uhříněvsi. Zúčastnění si slíbili vyhovět smírnými smlouvami pod pokutou 100 kop českých grošů, které by v případě nedodržení zaplatili arcibiskupské kanceláři. Pokuta se jim ale zdála příliš nízká, a tak si zvolili prostředníky. Kněze zastupoval Jeniš z Tehova a Matěje pak Ondřej z „Tehovce”, díky nim se dohodli na 300 kopách českých grošů, které strana v případě porušení smlouvy vyplatí straně druhé. Není však jisté, zda v pozdějším výkladu nedošlo k záměně s obcí Tehovičky, která byla u Uhříněvsi.

V tom případě by první doloženou zmínkou byl zápis ze dne 13. března 1407.Kdy obchodník a konšel Starého Města Kašpar Čotr /Schottr/ směnil Tehov s vesnicemi za statky Bašť s klášterem sv. Karla na Novém Městě, který zastupoval opat Prokop a převor Mikuláš. Klášter tak získal hrad, poplužní dvůr a ves Tehov, dále pak vsi Tehovec, Vojkov, Mukařov, Žernovku, Louňovice, Svojetice, Klokočnou, Menšice a Všestary.

mr_reg

V roce 1513 koupil Tehov majitel černokosteleckého panství Michal Slavata z Chlumu a Košumberka,. Který nechal nový majetek vložit do zemských desek, kde je znovu vyjmenováno celé přilehlé okolí: hrad, dvůr, ves, dva rybníky a podací právo v Tehově, dále pak vsi Tehovec se dvěma rybníky, Vojkov, Srbín, Svojetice, Klokočná, Menšice, Všestary a díl Kunic. Tento zápis byl v roce 1543 po zničení zemských desek obnoven.

V roce 1547 musel Diviš Slavata, který byl stoupencem Českých bratří za účast na stavovském povstání, postoupit vítěznému králi Ferdinandovi I. některá svá panství, mezi nimi i Černokostelecké. Ten si je však dlouho neponechal a roku 1558 prodala Královská komora Černokostelecké panství Jaroslavu Smiřickému ze Smiřic, který si svou věrností králi pojistil skvělou budoucnost. Roku 1554 byl přijat do panského stavu království Českého. V roce 1558 byl pak jmenován do zemského soudu a v roce 1570 se stal dvorským maršálkem. Byl trvalým královým zástupcem při diplomatických jednáních. Našetřil ohromný majetek a rozšířil své tehdejší panství o Říčany, Uhříněves a Koloděje. Tím vytvořil velký správně-hospodářský celek, který připojil k Černokosteleckému panství. Rod Smiřických držel Černokostelecké panství až do bitvy bělohorské.

naves_2

Po prohrané bitvě na Bílé Hoře v roce 1620 bylo panství zabráno císařem a prodáno panu Albrechtovi z Valdštejna, ten jej roku 1623 prodal knížeti Karlu Lichtenštejnovi, jehož rod udržoval panství až do pozemkové reformy po první světové válce.

V období 30. leté války 1618-1648 byly způsobeny veliké válečné škody, kdy bylo mnoho obyvatel zabito a řada obcí byla vypálena či zanikla.

Jak to  vypadalo v Kostelci nad Černými Lesy a v okolních vsích v roce 1654, ukazuje v kosteleckém muzeu dochovaná berní rule Liechsteinových panství. Je to první, podrobný katastr poddaných na rustikální půdě, který měl být základním výměrným dokladem berních úřadům. Berní role či rule je nejen nejstarší český katastr, ale je to i nejstarší pozemková kniha ve střední Evropě. Zde je též uveden dle tehdejšího pravopisu Tehowecz.

Dobový záznam o vsi Tehowecz:

sedlák : Kolář, Jiřík, Tůma
chalupníci: Jakub Sýkora, hrnčíř Martin Špaček, Samuel Bulvan, Jan Chaloupka
Selské pusté: Stalanovský, Jírovský Chalupnické
pusté: Janovský, Máchovský, Rychlovský, Navrátilovský, Adamovský, Šimundrovský, Krejčovský

V roce 1843 proběhlo v panství Tehove sčítání lidu: 26 domů, 46 byt. stran, 211obyvatel.

V muakřovské farní kronice (protože naše obec v té době ještě kroniku neměla) je o obci Tehovec smutný zápis z 28. dubna 1866:

"Obec Tehovec, dne 28. dubna 1866 byla pro tehoveckou strašlivá noc. Po 10. hodině večerí vyšlehl oheň z čp. 1 od Pokornů a hořeli dočista usedlosti pod číslem popisným 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 19, a 23. U domů s čp 1, 2, 9 a 14 také stodoly. Při velkém větru a suchu, a že skoro všechna stavení byla ze dřeva, nemohl žádný ani toho nejmenšího vynésti a zachovati. Tedy lítostný poholed na tyto ubojé bez šatstva a bez pokrům pro sebe i pro dobytek."

Až do roku 1913 byl Tehovec spojen v jednu politickou obec se Svojeticemi a Srbínem, a žádost tehoveckých občanů se v roce 1913 osamostatnila a prvním starostou se stal pan Karel Vykoukal. Od roku 1918 se vedla obecní kniha a na prvních stranách je zaznamenáno:

"Naše obec je velmi stará. Vyorané sekerky na polích katastru našeho dosvědčují, že již v pradávých dobách zde žili lidé. Z pozdější doby nalézáme svědky hrnčířského průmyslu a množství hliněných střepů. Dle časopisu "Podlipany", bývala v Tehovcikdysi velká hrnčírna. Každý týden se  zde konaly trhy na hliněné nádobí. Od toho jméno osady "Trhovec", které se dobou zkomolilo na "Tehovec".

Při zahájení písma do kroniky je zaznamenáno, že v Tehovci bylo 49 domů a 220 obyvatel. Byla zde 1 farní pila, 3 hospody, 1 obchodník s potravinami, 1 pekař a 1 kovář. Tehovec náležel farností i školou do Muakřova, okr. Kostelec nad Černými Lesy

V roce 1930 proběhlo sčítání lidu: 66 domů, 299 obyvatel.

V roce 1976 byl v rámci integrace Tehovec připojen k obci Mukařov.

V roce 1992 se opět Tehovec osamostatnil. Starostou se stal Miloš Nečas. Od roku 2015 starostuje v obci Eva Poliačiková Šmoldasová.

V roce 2023 v souvislosti s oslavami 650 let Tehovce nabídl ing. Kamil Alferi obci spolupráci nad historickými událostmi Tehovce. V současné chvíli proběhla přednáška o historii obce na oslavách 650 let a také v den vyvěšení heraldického znaku z mozaiky. Pan Alferi pracuje i nadále na historických podkladech a připravuje se přednáška na podzim 2023. Dále je v plánu pracovat na nové publikaci o  historii Tehovce.

K výročí složil Evžen Hájek (harmonika, zpěv) s Tomášem Chilým (basová kytara) píseň o Tehovci.

V roce 2023 sepíše zápis do kroniky Ludmila Hnutová a Hana Vacířová. 

Odběr novinek

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Platební portál

Platební portál SČK

Platební portál je možné využít pro platby stočného, poplatky za psy, poplatky za odpady a ostatní poplatky obci Tehovec. Stačí jen kliknout na ikonku, vybrat druh poplatku a vyplnit náležitosti k platbě.

Mapový portál

Mapotip

Součástí mapového portálu obce je pasportizace místních komunikací, veřejného osvětlení, vedení vodovodu a kanalizace.

Les

650obyvatel

13731. písemná zmínka

kuželna

multifunkční dům

SDH

O naší obci

Středočeská obec Tehovec leží v nadmořské výšce 450 m n. m a nachází se asi 10 km východně od Prahy, při hlavní silnici u města Říčany směrem na Kutnou Horu. Žije zde přibližně 650 trvale hlášených obyvatel. V katastru obce pramení potok Rokytka, pravostranný přítok Vltavy.

Součástí obce je osada Vojkov s léčebnou pro dlouhodobě nemocné – LDN Vojkov. V Tehovci jsou aktivní spolky - Sdružení dobrovolných hasičů a Kuželkáři pod záštitou TJ Sokol Tehovec. Výraznou dominantou návsi kromě rybníčka je také ve stínu lip stojící zvonička z roku 1866 a litinový krucifix na zděném podstavci, opodál v centru návsi ještě pomník padlým v 1. a 2. světové válce.