Obec Tehovec
Obec Tehovec

Třídění odpadu

Od ledna 2018 se netřídí papírový a plastový odpad do  plastových pytlů. Pro sběr byly vytvořeny sběrná místa, kde naleznete 1100l kontejnery pro třídění různých komodit. Kontejnery na papír a plast jsou vyváženy každý týden (plast ve středu, papír ve čtvrtek). Ostatní komodity 1x měsíčně.

Mapu s umístěním kontejnerů nalenete zde.

Od 7.5.2020 pro vás otevíráme nové (dočasné) sběrné místo v areálu ZEA  Světice v ul. Bulánka, kde bude možné svážet bio odpad, drobnou stavební suť, železo a elektro. Dále bude k dispozici velkoobjemový kontejner na velký odpad z domácností (matrace, nábytek, koberce, atd.). Provozní řád sběrného místa zde.

Obec pracuje na projektu nového sběrného dvora, který bude umístěn na polích na konci obce na výjezdu do Svojetic. V současné chvíli je projekt ve fázi inženýringu. 

Otevření nového sběrného místa pro domovní odpad, BIO odpady, železo, elektro a drobnou stavební suť proběhne v 04/2020 v areálu ZEA Světice v ulici Bulánka. O provozní době budete informováni.

V roce 2020 proběhla neúspěšná veřejná soutěž na svozovou firmu, nabídku nikdo nepodal.

Byla nám schválena dotace na nákup BIO popelnic do domácností a kontejnerů pro sběrné místo, následně pro budoucí sběrný dvůr. Dodávku očekáváme v průběhu 11/2020. Od jara 2021 bude součástí poplatku pro svoz také svoz BIO odpadu 1x za 14 dnů.

Firma FCC ENVIROMENT Vám nabízí:

 • přistavení sběrových nádob o objemu 120 nebo 240 litrů k Vašemu domu
 • pravidelný vývoz od Vašeho domu v době vegetačního období, jehož frekvenci si zvolíte sami (frekvence vývozu je buď 1x týdně nebo 1×14 dní).
 • zajištění využití bioodpadů na kompostárně.

Proč třídit BIO?

 • Věděli jste, že biologicky rozložitelný odpad tvoří v současnosti až 40 % komunálního odpadu? Odděleným sběrem umožníte jeho další využití.
 • Odpadnou Vám každoroční starosti, kam s padanými jablky, listím a trávou.
 • BIO popelnice mají speciální konstrukci, která omezuje zahnívání a šíření zápachu.
 • Kompostování je levnější než skládkování a není zatíženo rostoucími zákonnými poplatky za uložení odpadu na skládku.
 • Povinnost třídění bioodpadu – Zákon o odpadech.

Do BIO popelnic patří:

 • Bioodpad ze zahrad (listí, tráva, plevel, spadané ovoce, větve keřů a stromů – zkrácené)
 • Bioodpad z domácností (zbytky zeleniny a ovoce, pečivo, odpad z přípravy kávy a čaje, skořápky z vajec, ořechů, exkrementy drobných domácích zvířat, apod.)

Do BIO popelnic NEPATŘÍ:

 • kosti, maso, uhynulá zvířata
 • jedlý olej
 • tekuté a kašovité zbytky jídel
 • obaly, směsný komunální odpad
 • kamení, suť či jiné nerozložitelné odpady

Tyto platby lze však přijímat pouze v hotovosti, a to v časech pokladních hodin.

Pokud zvažujete pořízení BIO popelnice v průběhu tzv. vegetačního období, neváhejte a přijďte na Obecní úřad, vypočítáme Vám alikvótní cenu doby vývozu.


Sběr použitého kuchyňského oleje

plastova_lahevVážení občané,

nevylévejte použitý kuchyňský olej do odpadů, šetřete životní prostředí i životnost kanalizace.

Stačí olej slévat do PET lahví a tyto uzavřené PET lahve vhazovat do nádoby na sběr použitého oleje, který je umístěn v ulici Za Hospodou (za kuželnou).

Olej je pak určen k ekologické likvidaci, kterou zajišťuje firma Černohlávek oil.

Věříme, že novou službu uvítáte.

Obec Tehovec

Víte že,

 • 90 % použitých olejů z domácností končí ve dřezu?
 • Olej v odpadu ztuhne a zanáší potrubí, což způsobuje jeho nižší průtočnost a následně i ucpání.
 • 1 litr použitého oleje z domácnosti znečistí 800 000 litrů čisté a pitné vody.
 • oprava nebo vyčištění zaneseného potrubí se hravě vyšplhá na desítky tisíc korun.

Do sběrné nádoby patří:

 • přepálený rostlinný olej a tuk v pevně uzavřených a neporušených PET lahvích.

Do sběrné nádoby NEpatří:

 • směsný (komunální) odpad
 • živočišné tuky (sádlo, lůj)
 • motorový olej
 • plast (krom lahví s olejem)
 • sklo, papír, nápojové kartony
 • baterie, elektromateriál
 • textil, obuv
 • biologický odpad
 • zdravotnický materiál

 


ASEKOL

I v roce 2018 obec Tehovec recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevila životnímu prostředí. Vyjádřeno v číslech, v roce 2018 občané Tehovce odevzdali 90,99 kg drobného elektra.

Snaha obyvatel obce recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik let vyplácí. Také v letošním roce obdržela naše obec certifikát vypovídající o přínosech třídění recyklace elektrozařízení. Díky environmentálnímu vyúčtování společnosti ASEKOL můžeme nyní přesně vyčíslit, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky recyklaci vysloužilého elektra ušetřili ekosystém Země. Víme také, o jaké množství jsme snížili produkci skleníkových plynů CO² nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházející ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která s obcí dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení.

Z certifikátu environmetálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané naší obce v loňském roce vytřídili 90,99 kilogramů drobných spotřebičů.  Tím, že jsme ho následně předali k recyklaci, jsme uspořili 2,21 MWh elektřiny, 156,76 litrů ropy, 8, 43 m3 vody a 0,04 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 0,41 tun CO² ekv., a produkci nebezpečných odpadů 1,75 tun.

Výsledek jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace běžných 100 televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost až na 4 roky, nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy potřebných až k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů také je, že odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou pro chod notebooku po dobu necelých 5 let. Všichni ti, kteří tříděním tato zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík.

Certifikát envirometálního vyúčtování obce Tehovec za rok 2018 si můžete prohlédnou zde.

V obci Tehovec jsou od roku 2020 umístěny již 2 kontejnery ASEKOL, kam je možné odnést drobný elektroodpad.  První je umístěn v přízemí OÚ Tehovec a druhý v ul. Za Hospodou spolu s dalšími nádobami na jiný tříděný odpad.

Děkujeme, že třídíte drobný elektroodpad.

 

Ocenění za třídění v roce 2019

Výstřižek_emise.PNG (508.42 kB)

 

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Ladův kraj

Ladův kraj

MAS Říčansko

Logo MAS

Mapový portál

Mapotip

Les

650obyvatel

13731. písemná zmínka

kuželna

multifunkční dům

SDH

O naší obci

Tehovec je obec v okrese Praha-východ, Středočeský kraj. Obec leží 5 km východně od okraje Prahy u Říčan (mezi Mukařovem a Svojeticemi). Žije zde 650 obyvatel. Součástí obce Tehovec je také osada Vojkov ležící u silnice I/2 z Prahy směrem na Kutnou Horu.

Na Vojkově se nachází léčebna pro dlouhodobě nemocné. V katastru obce pramení potok Rokytka, pravostranný přítok Vltavy. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1373. V letech 1976–1992 byl Tehovec přičleněn k Mukařovu, v roce 1992 se stal opět samostatnou obcí.